سیاست مبارزاتی در زمانه‌ی کرونا | ساندرو مزادرا

وضعیت اضطراری، منعِ آمد و شد، شورش‌ در زندان‌ها و اعتصابات: ایتالیا کانونِ اروپایی این همه‌گیری جهانی‌ست. همه‌ی اینها چه معنایی برای جنبش‌ها، مبارزات اجتماعی و نیروهای چپ دارد؟

وضعیت اضطراری، منعِ آمد و شد، شورش‌ در زندان‌ها و اعتصابات: ایتالیا کانونِ اروپایی این همه‌گیری جهانی‌ست. همه‌ی اینها چه معنایی برای جنبش‌ها، مبارزات اجتماعی و نیروهای چپ دارد؟